கவிதா பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

The Intellectual Rule Book
இந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ள கேள்விகளை உங்கள் ஆசிரியர்களிடம் கேட்டுவிடாதீர்கள்! ஆசிரியர்கள் ஓட்டம் பிடித்து விடுவார்கள்! Download

dsc00281d

கவிதா ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
1. அவ‌ளின் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
2. அவ‌ளிட‌மிருப்ப‌து, ம‌ற்ற‌ எவ‌ரிட‌ம் இருக்கிற‌து?
3. அவ‌ளோடு இணைந்திருப்ப‌வ‌ர்க‌ள் யார்?
4. அவ‌ளைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
5. அவ‌ளின் உருக்க‌ள் எவை?
6. அவ‌ளுக்குப் ப‌திலாக‌ இருப்ப‌வ‌ர்க‌ள் யார்?
7. அவ‌ளால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் கவிதா பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

[The Expected Knowledge    ஞானசூத்திரம்]


கவிதா பற்றி பள்ளி கல்லூரிகளில் பயின்றவன் கூறவிருப்பவைகளில் எவை பள்ளி கல்லூரிகளில் பயிலாதவனால் கூறமுடியாதவைகள்?

idli

2832408373_da6de471ae

Downloads:
எப்பொருளையும் பற்றிய‌ உன் அறிவு எதிர்பாராத‌த‌ல்ல‌!
The Expected Knowledge
The Knowledge Expansion Manual

Advertisements

About Sivashanmugam Palaniappan

ஒன்றுமில்லாமல் ஒன்றுமிருக்காது! ஒன்றை முழுமையாக அறிந்துகொள்ள அதன் பாகங்களை மட்டும் அறிந்தால் போதாது; அதன் தனித்தன்மைகளையும், தொடர்புகளையும், தாக்கங்களையும், திரிவுகளையும், பயன்களையும், மாற்றுக்களையும் அறியவேண்டும். ~ சிவஷண்முகம்
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to கவிதா பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

 1. காதலன் says:

  சினேகா பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

  idli

  சினேகா ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அவள் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அவளிலிருப்ப‌து, ஏனைய எவளிலிருக்கிற‌து?
  3. அவளோடு இணைந்திருப்ப‌வர்கள் யார்?
  4. அவளைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அவளின் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அவளுக்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றாட்கள் யார்?
  7. அவளால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
  இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் சினேகா பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

 2. ராக்கெட் ராஜா says:

  அமலா பால் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

  idli

  அமலா பால் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அவள் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அவளிலிருப்ப‌து, ஏனைய எவளிலிருக்கிற‌து?
  3. அவளோடு இணைந்திருப்ப‌வர்கள் யார்?
  4. அவளைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அவளின் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அவளுக்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றாட்கள் யார்?
  7. அவளால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
  இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் அமலா பால் பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

 3. ராக்கெட் ராஜா says:

  திரிஷா பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

  idli

  திரிஷா ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அவள் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அவளிலிருப்ப‌து, ஏனைய எவளிலிருக்கிற‌து?
  3. அவளோடு இணைந்திருப்ப‌வர்கள் யார்?
  4. அவளைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அவளின் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அவளுக்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றாட்கள் யார்?
  7. அவளால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
  இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் திரிஷா பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

 4. ராக்கெட் ராஜா says:

  சமீரா பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

  idli

  சமீரா ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அவள் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அவளிலிருப்ப‌து, ஏனைய எவளிலிருக்கிற‌து?
  3. அவளோடு இணைந்திருப்ப‌வர்கள் யார்?
  4. அவளைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அவளின் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அவளுக்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றாட்கள் யார்?
  7. அவளால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
  இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் சமீரா பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

 5. ராக்கெட் ராஜா says:

  லட்சுமி ராய் பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

  idli

  லட்சுமி ராய் ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அவள் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அவளிலிருப்ப‌து, ஏனைய எவளிலிருக்கிற‌து?
  3. அவளோடு இணைந்திருப்ப‌வர்கள் யார்?
  4. அவளைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அவளின் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அவளுக்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றாட்கள் யார்?
  7. அவளால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
  இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் லட்சுமி ராய் பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

 6. ராக்கெட் ராஜா says:

  அனுஷ்கா பற்றி அறிவு இருக்கிற‌தா உன‌க்கு?

  idli

  அனுஷ்கா ப‌ற்றி உன் அறிவை வ‌ள‌ர்த்துக்கொள்ள அறியப்ப‌ட‌ வேண்டியவைக‌ள்:
  1. அவள் பாக‌ங்க‌ள் எவை?
  2. அவளிலிருப்ப‌து, ஏனைய எவளிலிருக்கிற‌து?
  3. அவளோடு இணைந்திருப்ப‌வர்கள் யார்?
  4. அவளைப் பாதிப்ப‌வைக‌ள் எவை?
  5. அவளின் உருக்க‌ள் எவை?
  6. அவளுக்குப் ப‌திலாக‌ இருக்கும் மாற்றாட்கள் யார்?
  7. அவளால் ஏற்ப‌டும் ப‌ய‌ன்க‌ள் எவை?
  இவைகளிலெதையும் அறிந்திருக்காதவன் அனுஷ்கா பற்றி அறிவேதுமில்லாதவன்.

எப்பொருளையும் பற்றி மேலும் நீ அறியக்கூடியதெவை?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s